Chloryn Sodu Roztwór 25% 100 ml – Natvita

37.00

Opis

Chloryn Sodu Roztwór 25% 100 ml – Natvita

Chloryn sodu, NaCIO2, 25%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.

Zastosowanie: do uzdatniania wody. Nie należy stosować w innym celu, niż w tym wymienionym wyżej.

Skład: 25% chloran (III) sodu.

Środki ostrożności:
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.

Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:

Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

PRODUCENT/DYSTRYBUTOR

Nat Sp. z o.o.
Wrocławska 33d, Długołęka
55-095 Mirków

Ceneo

Zdrowie

Suplementy diety

Minerały i witaminy

Chloryn Sodu Roztwór 25% 100 ml – Natvita

maslo orzechowe
, creatin
, za co odpowiada witamina d3
, black energy drink opinie
, witamina d 1000
, pancake kalorie
, oczy orzechowe
, ashwagandha alkohol
, dobry sen forte
, cukierki okej
, ecathlon
, pks warszawa łomża
, cream katowice
, iron horse anabolic dream
, kupon rabatowy kfd
, pudelko
, fresubin protein
, tribusteron 60 opinie
, sklepy medyczne gdynia

yyyyy